ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ได้จัดตั้งขึ้นโดยความคิดริเริ่มของกำนันกุศล ติระนนท์ ร่วมกับคณะกรรมการสภาตำบลป่าคลอก  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพัฒนาหมู่บ้านและราษฎร ได้เล็งเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลป่าคลอกมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทำสวนยางพาราเป็นส่วนมาก ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประจำจังหวัดหรือประจำอำเภอได้ จึงเห็นควรให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้น โดยการประสานงานของศึกษาธิการอำเภอถลาง และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

      ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียน อนุสรณ์ ๒๐๐ ปี วีรสตรีเมืองถลาง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๘  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยให้ใช้โรงเรียนบ้านป่าคลอกเป็นสถานที่เปิดเรียนชั่วคราว ขณะนั้นมี นางกนกรัตน์  ทองตัน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   เปิดสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  และ  เมื่อวันที่ ๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ย้ายมาทำการสอน ณ โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ในปัจจุบัน