วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
             เป็นองค์การเรียนรู้ที่บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลกตามวิถีแบบพอเพียง