พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

     พันธกิจ

            ๑.  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและสากล

            ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            ๓.  สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลกตามวิถีแบบพอเพียง

            ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

            ๕. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากลและอาเซียน

            ๖. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

            ๗.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การต่างๆในการพัฒนาการจัดการศึกษา

            ๘.  เสริมสร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม

                

     เป้าหมาย

 ๑. ด้านนักเรียน

๑.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

๑.๒  นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและทักษะชีวิต

๑.๓  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข             

                          ๑.๔  นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลกตามวิถีแบบพอเพียง

. ด้านครูและบุคลากรทางกาศึกษา

๒.๑.  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล

๒.๒ครูมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

                           ๒.๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนตนอย่างต่อเนื่อง

                           ๒.๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

. ด้านการบริหารจัดการ

                       ๓.๑.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและอาเซียน

                       ๓.๒.  โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

       ๓.๓.  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

       ๓.๔.  โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในการพัฒนาการศึกษาที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์การอย่างยั่งยืน