หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

         โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๒๔๐

(๖ นก.)

คณิตศาสตร์

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๒๔๐

(๖ นก.)

วิทยาศาสตร์

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๒๔๐

(๖ นก.)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๖๐

(๔ นก.)

๑๖๐

(๔ นก.)

๑๖๐

(๔ นก.)

๓๒๐

(๘ นก.)

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๑๒๐

(๓นก.)

ศิลปะ

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๐

(๒นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๘๐

(๒ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๑๒๐

(๓ นก.)

๒๔๐

(๖ นก.)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๘๐

(๒๒ นก.)

๘๘

(๒๒นก.)

๘๘๐

(๒๒ นก.)

๑,๖๔๐

(๔๑ นก.)

— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๓๖๐

—รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม  ตามความพร้อมและจุดเน้น

ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓  ปี

ไม่น้อยกว่า