ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

24

32

34

11

5

3

24

26

24

15

9

15

48

58

58

26

14

18

รวม

97

102

222