คณะผู้บริหาร

นางสาวประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววาสนา คงศรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายฟัยซอล วิเศษศาสน์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายมานะ สามเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายมนูธรรม สำราญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล