คณะผู้บริหาร

นางสาววาสนา คงศรี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววาสนา คงศรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายฟัยซอล วิเศษศาสน์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายมนูธรรม สำราญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวรัทภพ ชำนินา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน