คณะผู้บริหาร

นายสิทธิโชค พรผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววาสนา คงศรี
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางยุริน ลิ้มวัน
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน

นายวรัทภพ ชำนินา
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน