คณะผู้บริหาร

นายสิทธิโชค พรผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววาสนา คงศรี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายฟัยซอล วิเศษศาสน์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายมนูธรรม สำราญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายวรัทภพ ชำนินา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน