กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.อุษา ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุริน ลิ่มวัน
ครู คศ.3