กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

น.ส.วาสนา คงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายฟัยซอล วิเศษศาสน์
ครู คศ.1