กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนูธรรม สำราญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนนทวัฒน์ ถิ่นสาคู
ครูผู้ช่วย

น.ส.วนาลี มัชกุล
ครูอัตราจ้าง