กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมานะ สามเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

น.ส.อัจฮราวรรณ พันธ์ฉลาด
ครู คศ.2

น.ส.กนกพร เสบสบาย
ครู คศ.1