กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมานะ สามเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

น.ส.อัจฮราวรรณ พันธ์ฉลาด
ครู คศ.2

น.ส.กนกพร เสบสบาย
ครู คศ.1