กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรศักดิ์ วันดาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิตติพงศ์ สีคง
ตรูอัตราจ้าง