กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรัทภพ ชำนินา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีอัจฉราพร คงการ
ครูผู้ช่วย