กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรัทภพ ชำนินา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีอัจฉราพร คงการ
ครูผู้ช่วย