กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธนู ฤทธิโชติ
ครู คศ.2