กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมศักดิ์ หนูเกลี้ยง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนู ฤทธิโชติ
ครู คศ.2