กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.วิรุณการณ์ มากกลาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมณฑล นฤนาท
ครู คศ.1